CON/2007/35

  1. Nuomonė dėl teisinės sistemos, kuria reglamentuojami Europos statistikos rengimas ir Europos statistikos sistemos (ESS) vaidmuo, patikslinimo (CON/2007/35), OL C 291, 2007 12 5, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos statistikos pasiūlymas (KOM(2007) 625 galutinis)