Menu

CON/2007/9

  1. Lausunto yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista tilastoista annetusta asetuksesta  (CON/2007/9), EUVL C 86, 20.4.2007, s. 1.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista (KOM(2007) 76)