CON/2006/18

  1. Stanovisko k zásadnej revízii spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Spoločenstve (NACE) (CON/2006/18), Ú. v. EÚ C 79, 1. 4. 2006, s. 31.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Rev. 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (KOM(2006) 39)