Menu

CON/2006/18

  1. Nuomonė dėl svarbaus Bendrijos statistinių ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE) peržiūrėjimo (CON/2006/18), OL C 79, 2006 4 1, p. 31.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. bei iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 ir tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (KOM(2006) 39)