Menu

CON/2006/18

  1. EKP arvamus seoses ühenduses kohaldatava ühise majandustegevuse statistilise klassifikaatori (NACE) ulatusliku läbivaatusega (CON/2006/18), ELT C 79, 1.4.2006, lk 31.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (KOM(2006) 39)