CON/2006/13

  1. Stanovisko k časovému pokrytiu zisťovania cien pre harmonizovaný index sprotrebiteľských cien (HISC) (CON/2006/13), Ú. v. EÚ C 55, 7. 3. 2006, s. 63.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o časové pokrytie zisťovania cien pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien (KOM(2005) 539)