CON/2006/13

  1. Opinia w sprawie okresów zbierania danych na użytek Zharmonizowanego Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych (ZWCK) (CON/2006/13), Dz.U. C 55 z 7.3.2006, str. 63.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady ustanawiającego zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do zakresu czasowego zbierania danych dotyczących cen w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych (KOM(2005) 539)