CON/2006/13

  1. Nuomonė dėl suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) laikinos kainų rinkimo aprėpties (CON/2006/13), OL C 55, 2006 3 7, p. 63.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso laikiną kainų rinkimo aprėptį (KOM(2005) 539)