CON/2006/13

  1. Lausunto yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) hintatietojen keruun ajallisesta kestosta (CON/2006/13), EUVL C 55, 7.3.2006, s. 63.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien hintatietojen keruun ajallisen keston osalta (KOM(2005) 539)