CON/2006/12

  1. Yttrande om revidering av programmet för överföring av nationalräkenskapsdata ENS95 (CON/2006/12), EUT C 55, 7.3.2006, s. 61.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 med avseende på rapportering av nationalräkenskapsdata (KOM(2005) 653)