Menu

CON/2006/12

  1. Lausunto ESA 95:n muuttamisesta kansantalouden tilinpidon tietojen toimittamisohjelman osalta (CON/2006/12), EUVL C 55, 7.3.2006, s. 61.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta kansantalouden tilinpidon tietojen toimittamisen osalta (KOM(2005) 653)