CON/2005/33

  1. Yttrande om de gemensamma indexreferensperioderna för det harmoniserade indexet över konsumentpriser (HIKP) (CON/2005/33), EUT C 254, 14.10.2005, s. 4.

      Ytterligare information

       
      Utkast till Kommissionens förordning om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende den gemensamma referensperioden för harmoniserat index över konsumentpriser, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2214/96