CON/2005/33

  1. Lausunto yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (YKHI) koskevasta yhteisestä indeksin viitejaksosta (CON/2005/33), EUVL C 254, 14.10.2005, s. 4.

      Lisätietoja

       
      Luonnos Komission asetus yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanemiseksi yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin yhteisen indeksin viitejakson osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 2214/96 muuttamisesta