CON/2005/11

  1. Arvamus ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusega seotud statistikaandmete kvaliteedi kohta (CON/2005/11), ELT C 116, 18.5.2005, lk 11.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3605/93 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusega seotud statistikaandmete kvaliteedi kohta (KOM(2005) 71)