Menu

CON/2004/19

  1. Lausunto lyhyen aikavälin tilastoista (CON/2004/19), EUVL C 158, 15.6.2004, s. 3.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lyhyen aikavälin tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 muuttamisesta (KOM(2003) 823)