CON/2004/4

  1. Lausunto institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta  (CON/2004/4), EUVL C 42, 18.2.2004, s. 23.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta (KOM(2003) 789)