Menu

CON/1999/11

  1. Opinia w sprawie szczegółowych zasad wykonywania rozporządzenia Rady (WE) Nr 2494/95 w zakresie minimalnych standardów dotyczących uwzględniania w zharmonizowanym wskaźniku cen detalicznych (HICP) produktów przynależnych do sektorów: zdrowie, edukacja, opieka społeczna (CON/1999/11), Dz.U. C 324 z 12.11.1999, str. 11.