CON/1999/11

  1. Advies inzake gedetailleerde regels voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad voor wat betreft de minimumnormen voor de behandeling van tot de sectoren gezondheid, onderwijs en sociale bescherming behorende producten in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (CON/1999/11), PB C 324 van 12.11.1999, blz. 11.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Verordening (EG) van de Raad houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad wat de minimumnormen voor de behandeling van tot de sectoren gezondheid, onderwijs en sociale bescherming behorende producten in het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (COM(1999) 377)