Menu

CON/2000/10

  1. Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 såvitt avser omklassificering av betalningar som grundar sig på swappavtal och framtida räntesäkringsavtal (CON/2000/10), EGT C 103, 3.4.2001, s. 8.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 för omklassificering av betalningar som grundar sig på swapkontrakt och framtida räntesäkringsavtal (KOM(1999) 749)