Menu

CON/2000/10

  1. Opinia w sprawie rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 2223/96 w zakresie reklasyfikacji rozrachunku dokonywanego w odniesieniu do transakcji swapowych oraz umów na przyszłą stopę procentową (CON/2000/10), Dz.U. C 103 z 3.4.2001, str. 8,