CON/2001/4

  1. Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (CON/2001/4), EGT C 131, 3.5.2001, s. 6.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning avseende kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (KOM(2001)100)