CON/2001/3

  1. Yttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer (CON/2001/3), EGT C 131, 3.5.2001, s. 5.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer (KOM(2001)38)