Menu

CON/2001/3

  1. Opinia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) Nr 58/97 dotyczące strukturalnej statystyki gospodarczej (CON/2001/3), Dz.U. C 131 z 3.5.2001, str. 5,