Menu

CON/2001/3

  1. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 58/97 dėl verslo struktūros statistikos (CON/2001/3), OL C 131, 2001 5 3, p. 5,