CON/2001/3

  1. Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta yritystoiminnan rakennetilastoista annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 58/97 muuttamisesta (CON/2001/3), EYVL C 131, 3.5.2001, s. 5.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritystoiminnan rakennetilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 58/97 muuttamiseksi (KOM(2001) 38)