Menu

CON/2001/33

  1. Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta työvoimakustannusindeksistä (CON/2001/33), EYVL C 295, 20.10.2001, s. 5.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työvoimakustannusindeksistä (KOM(2001) 418)