CON/2001/18

  1. Stanovisko k právnym predpisom stanovujúcim podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne normy pre revízie harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien a minimálne kritériá na spracovanie poplatkov za služby úmerné k hodnotám transakcií v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) (CON/2001/18), Ú. v. ES C 244, 1. 9. 2001, s. 5,