CON/2001/18

  1. Opinia w sprawie rozporządzeń określających szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) Nr 2494/95 w zakresie minimalnych standardów dotyczących rewidowania zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych oraz minimalnych standardów dotyczących uwzględniania w zharmonizowanym wskaźniku cen detalicznych cen w sektorze usług proporcjonalnych do wartości transakcyjnych (CON/2001/18), Dz.U. C 244 z 1.9.2001, str. 5,