CON/2012/84

  1. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (CON/2012/84), OВ C 374, 4.12.2012 г., стр. 2..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 223/2009 относно европейската статистика