CON/2011/44

  1. Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (CON/2011/44), EUVL C 203, 9.7.2011, s. 3.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (KOM(2010)774)