Menu

CON/2011/44

  1. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз  (CON/2011/44), OВ C 203, 9.7.2011 г., стр. 3..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (COM(2010) 774)