Menu

CON/2009/14

  1. Yttrande om standarder för behandling av säsongsprodukter i det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) (CON/2009/14), EUT C 58, 12.3.2009, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Utkast till kommissionens förordning (EG) nr …/2008 av den […] om närmare tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 när det gäller miniminormer för behandling av säsongsbundna produkter i det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP)