CON/2009/14

  1. Stanovisko ku kritériám pre zaobchádzanie so sezónnymi výrobkami v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) (CON/2009/14), Ú. v. EÚ C 58, 12. 3. 2009, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh Nariadenie Komisie (ES) č. …/2008 z […], ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre zaobchádzanie so sezónnymi výrobkami v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP)