CON/2009/14

  1. Opinia w sprawie norm dotyczących traktowania produktów sezonowych w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych (CON/2009/14), Dz.U. C 58 z 12.3.2009, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Projekt Rozporządzenie Komisji (WE) nr …/2008 z dnia […] r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla traktowania produktów sezonowych w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych (ZWCK)