CON/2009/14

  1. Advies aangaanden de normen voor de behandeling van seizoensgebonden producten in de geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (GICP’s)  (CON/2009/14), PB C 58 van 12.3.2009, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Ontwerp Verordening (EG) Nr. …/2008 van de Commissie van […] tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat minimumnormen voor de behandeling van seizoensgebonden producten in de geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (GICP's) betreft