CON/2009/14

  1. Lausunto kausituotteiden käsittelyä koskevista vaatimuksista yhdenmukaistetuissa kuluttajahintaindekseissä (YKHI) (CON/2009/14), EUVL C 58, 12.3.2009, s. 1.

      Lisätietoja

       
      Luonnos: komission asetus (EY) N:o …/2008, annettu […] päivänä […]kuuta […], neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kausituotteiden käsittelyä yhdenmukaistetuissa kuluttajahintaindekseissä koskevien vähimmäisvaatimusten osalta