CON/2009/14

  1. Становище относно стандартите, отнасящи се за сезонни продукти в хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ) (CON/2009/14), OВ C 58, 12.3.2009 г., стр. 1..

      Допълнителна информация

       
      Проект на Регламент (ЕО) № …/2008 на Комисията от […] година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета по отношение на минимални стандарти за отчитането на сезонни продукти в хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ)