Sekretess

  1. ECB:s riktlinje av den 22 december 1998 om gemensamma regler och miniminormer för att insynsskydda vissa individuella statistiska uppgifter som samlats in av ECB med hjälp av de nationella centralbankerna (bilaga III till ECB/2000/12) (ECB/1998/NP28), EGT L 55, 24.2.2001, s. 72.Ytterligare information
  2. ECB:s beslut av den 27 december 2010 om överföring av konfidentiella uppgifter enligt den gemensamma ramen för företagsregister för statistiska ändamål (ECB/2010/33), EUT L 6, 11.1.2011, s. 37.
  3. ECB:s rekommendation av den 27 mars 2014 om gemensamma regler och miniminormer för att insynsskydda den statistiska information som samlas in av ECB med hjälp av de nationella centralbankerna (ECB/2014/14), EUT C 186, 27.3.2014, s. 1.
  4. ECB:s riktlinje (EU) 2016/256 av den 5 februari 2016 om att utvidga de gemensamma regler och miniminormer för att insynsskydda vissa statistiska uppgifter som samlas in av ECB med hjälp av de nationella centralbankerna till att även omfatta nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater och ECB vid utförandet av tillsynsuppgifter  (ECB/2016/1), EUT L 47, 25.2.2016, s. 16.
  5. ECB:s beslut (EU) 2017/1258 av den 5 juli 2017 om att delegera beslutsfattandet om överföring av insynsskyddade statistiska uppgifter till den gemensamma resolutionsnämnden (ECB/2017/22), EUT L 179, 12.7.2017, s. 39.