Zaupnost

  1. Sklep ECB z dne 27. decembra 2010 o posredovanju zaupnih podatkov na podlagi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene  (ECB/2010/33), UL L 6, 11. 1. 2011, str. 37.
  2. Priporočilo ECB z dne 27. marca 2014 o skupnih pravilih in minimalnih standardih za varstvo zaupnosti statističnih informacij, ki jih zbira Evropska centralna banka ob pomoči nacionalnih centralnih bank (ECB/2014/14), UL C 186, 27. 3. 2014, str. 1.
  3. Smernica ECB (EU) 2016/256 z dne 5. februarja 2016 o razširitvi skupnih pravil in minimalnih standardov za varstvo zaupnosti statističnih informacij, ki jih zbira Evropska centralna banka ob pomoči nacionalnih centralnih bank, na pristojne nacionalne organe sodelujočih držav članic in Evropsko centralno banko v nadzorni funkciji (ECB/2016/1), UL L 47, 25. 2. 2016, str. 16.
  4. Sklep ECB (EU) 2017/1258 z dne 5. julija 2017 o prenosu pooblastila za odločanje o prenosu zaupnih statističnih informacij Enotnemu odboru za reševanje (ECB/2017/22), UL L 179, 12. 7. 2017, str. 39.