Dôvernosť

  1. Rozhodnutie ECB z 27. decembra 2010 o zasielaní dôverných údajov na základe spoločného rámca pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely  (ECB/2010/33), Ú. v. EÚ L 6, 11. 1. 2011, s. 37.
  2. Odporúčanie ECB z 27. marca 2014 o spoločných pravidlách a minimálnych štandardoch na ochranu dôvernosti štatistických informácií, ktoré zhromaždila Európska centrálna banka za pomoci národných centrálnych bánk (ECB/2014/14), Ú. v. EÚ C 186, 27. 3. 2014, s. 1.
  3. Usmernenie ECB (EÚ) 2016/256 z 5. februára 2016 o rozšírení spoločných pravidiel a minimálnych štandardov na ochranu dôvernosti štatistických informácií, ktoré zhromaždila Európska centrálna banka za pomoci národných centrálnych bánk na príslušné vnútroštátne orgány zúčastnených členských štátov a na Európsku centrálnu banku pri plnení jej funkcií dohľadu (ECB/2016/1), Ú. v. EÚ L 47, 25. 2. 2016, s. 16.