Poufność

  1. Decyzja EBC z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania danych poufnych zgodnie ze wspólnymi ramami dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych  (EBC/2010/33), Dz.U. L 6 z 11.1.2011, str. 37.
  2. Zalecenie EBC z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wspólnych zasad i minimalnych standardów ochrony poufności informacji statystycznych zbieranych przez Europejski Bank Centralny przy wsparciu krajowych banków centralnych (EBC/2014/14), Dz.U. C 186 z 27.3.2014, str. 1.
  3. Wytyczne EBC (UE) 2016/256 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie rozszerzenia wspólnych zasad i minimalnych standardów ochrony poufności informacji statystycznych zbieranych przez Europejski Bank Centralny przy wsparciu krajowych banków centralnych na właściwe organy krajowe uczestniczących państw członkowskich oraz Europejski Bank Centralny wykonujący swoje zadania nadzorcze  (EBC/2016/1), Dz.U. L 47 z 25.2.2016, str. 16.
  4. Decyzja EBC (UE) 2017/1258 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień do podejmowania decyzji o przekazywaniu Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji poufnych informacji statystycznych (EBC/2017/22), Dz.U. L 179 z 12.7.2017, str. 39.