Konfidencialitāte

  1. ECB Lēmums (2010. gada 27. decembris) par konfidenciālu datu nosūtīšanu kopējai uzņēmumu reģistru sistēmai statistikas vajadzībām  (ECB/2010/33), OV L 6, 11.1.2011, 37. lpp..
  2. ECB Ieteikums (2014. gada 27. marts) par kopīgiem noteikumiem un obligātiem standartiem, kuri aizsargā tās statistiskās informācijas konfidencialitāti, ko savākusi Eiropas Centrālā banka ar nacionālo centrālo banku palīdzību (ECB/2014/14), OV C 186, 27.3.2014, 1. lpp..
  3. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/256 (2016. gada 5. februāris) par kopējo noteikumu un obligāto standartu piemērošanas paplašināšanu attiecībā uz iesaistīto dalībvalstu nacionālajām kompetentajām iestādēm un Eiropas Centrālo banku tās uzraudzības funkciju izpildē, lai aizsargātu tās statistiskās informācijas konfidencialitāti, kuru Eiropas Centrālā banka vāc ar nacionālo centrālo banku palīdzību  (ECB/2016/1), OV L 47, 25.2.2016, 16. lpp..
  4. ECB Lēmums (ES) 2017/1258 (2017. gada 5. jūlijs) par lēmumu deleģēšanu par konfidenciālas statistiskās informācijas nosūtīšanu Vienotajai noregulējuma valdei  (ECB/2017/22), OV L 179, 12.7.2017, 39. lpp..