Konfidencialumas

  1. 2010 m. gruodžio 27 d. ECB sprendimas dėl konfidencialių duomenų perdavimo pagal bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais  (ECB/2010/33), OL L 6, 2011 1 11, p. 37.
  2. 2014 m. kovo 27 d. ECB rekomendacija dėl ECB, padedant nacionaliniams centriniams bankams, surinktos statistinės informacijos konfidencialumo apsaugos bendrųjų taisyklių ir minimalių standartų (ECB/2014/14), OL C 186, 2014 3 27, p. 1.
  3. 2016 m. vasario 5 d. ECB gairės (ES) 2016/256 dėl bendrųjų taisyklių ir būtinųjų standartų platesnio taikymo, siekiant apsaugoti dalyvaujančių valstybių narių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir ECB priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingos statistinės informacijos, kurią surinko Europos Centrinis Bankas, padedamas nacionalinių centrinių bankų, konfidencialumą  (ECB/2016/1), OL L 47, 2016 2 25, p. 16.
  4. 2017 m. liepos 5 d. ECB sprendimas (ES) 2017/1258 dėl sprendimų dėl konfidencialios statistinės informacijos perdavimo Bendrai pertvarkymo valdybai delegavimo (ECB/2017/22), OL L 179, 2017 7 12, p. 39.