Konfidentsiaalsus

  1. EKP otsus, 27. detsember 2010, konfidentsiaalsete andmete edastamise kohta statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühises raamistikus  (EKP/2010/33), ELT L 6, 11.1.2011, lk 37.
  2. EKP soovitus ühtsete reeglite ja miinimumstandardite kohta riikide keskpankade (RKPd) abiga EKP kogutud statistilise teabe konfidentsiaalsuse kaitseks, 27. märts 2014 (EKP/2014/14), ELT C 186, 27.3.2014, lk 1.
  3. EKP suunis (EL) 2016/256, 5. veebruar 2016, ühtsete reeglite ja miinimumstandardite laiendamise kohta riiklikele pädevatele asutustele osalevates liikmesriikides ja EKPle järelevalve funktsioonis seoses riikide keskpankade abil EKP poolt kogutud statistilise teabe konfidentsiaalsuse kaitsega  (EKP/2016/1), ELT L 47, 25.2.2016, lk 16.
  4. EKP otsus (EL) 2017/1258, 5. juuli 2017, konfidentsiaalse statistilise teabe Ühtsele Kriisilahendusnõukogule edastamist käsitlevate otsuste delegeerimise kohta (EKP/2017/22), ELT L 179, 12.7.2017, lk 39.