Εμπιστευτικότητα

  1. Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 22ας Δεκεµβρίου 1998 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των ατοµικών στατιστικών πληροφοριών που συλλέγει η EKT µε τη συνδροµή των εθνικών κεντρικών τραπεζών (EKT/1998/NP28), EE  L 55 της 24.2.2001, σ. 72.Πρόσθετες πληροφορίες
  2. Απόφαση της EKT, της 27ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με τη διαβίβαση εμπιστευτικών δεδομένων βάσει του κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς  (EKT/2010/33), EE  L 6 της 11.1.2011, σ. 37.
  3. Σύσταση της EKT, της 27ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία της εμπιστευτικότητας των στατιστικών πληροφοριών που συλλέγονται από την EKT με τη συνδρομή των εθνικών κεντρικών τραπεζών (EKT/2014/14), EE  C 186 της 27.3.2014, σ. 1.
  4. Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/256 της EKT, της 5ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την επέκταση της εφαρμογής κοινών κανόνων και ελάχιστων προτύπων για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των στατιστικών πληροφοριών τις οποίες συλλέγει η EKT με τη συνδρομή των εθνικών κεντρικών τραπεζών στις εθνικές αρμόδιες αρχές συμμετεχόντων κρατών μελών και την EKT όσον αφορά τις εποπτικές της λειτουργίες  (EKT/2016/1), EE  L 47 της 25.2.2016, σ. 16.
  5. Απόφαση (ΕΕ) 2017/1258 της EKT, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διαβίβαση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (EKT/2017/22), EE  L 179 της 12.7.2017, σ. 39.