Důvěrnost

  1. Rozhodnutí ECB ze dne 27. prosince 2010 o předávání důvěrných údajů na základě společného rámce pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely  (ECB/2010/33), Úř. věst. L 6, 11. 1. 2011, s. 37.
  2. Doporučení ECB ze dne 27. března 2014 o jednotných pravidlech a minimálních standardech ochrany důvěrnosti statistických informací shromažďovaných Evropskou centrální bankou ve spolupráci s národními centrálními bankami (ECB/2014/14), Úř. věst. C 186, 27. 3. 2014, s. 1.
  3. Obecné zásady ECB (EU) 2016/256 ze dne 5. února 2016 o rozšíření použitelnosti společných pravidel a minimálních standardů ochrany důvěrnosti statistických informací shromažďovaných Evropskou centrální bankou za pomoci národních centrálních bank na vnitrostátní příslušné orgány zúčastněných členských států a Evropskou centrální banku při plnění funkcí v oblasti dohledu  (ECB/2016/1), Úř. věst. L 47, 25. 2. 2016, s. 16.