Поверителност

  1. Решение на ЕЦБ от 27 декември 2010 година относно предаването на поверителни данни съгласно общата рамка за регистрите на предприятията за статистически цели  (ЕЦБ/2010/33), OВ L 6, 11.1.2011 г., стр. 37..
  2. Препоръка на ЕЦБ от 27 март 2014 г. относно общите правила и минималните стандарти за защита на поверителността на статистическата информация, събирана от ЕЦБ, подпомагана от националните централни банки (ЕЦБ/2014/14), OВ C 186, 27.3.2014 г., стр. 1..
  3. Насоки (ЕС) 2016/256 на ЕЦБ от 5 февруари 2016 година относно разширяването на приложното поле на общите правила и минималните стандарти за защита на поверителността на статистическата информация, събирана от ЕЦБ с помощта на националните централни банки, към националните компетентни органи на участващите държави членки и към ЕЦБ при изпълнението на надзорните ѝ функции  (ЕЦБ/2016/1), OВ L 47, 25.2.2016 г., стр. 16..
  4. Решение (ЕС) 2017/1258 на ЕЦБ от 5 юли 2017 година за делегирането на решенията за предаването на поверителна статистическа информация на Единния съвет по преструктуриране (ЕЦБ/2017/22), OВ L 179, 12.7.2017 г., стр. 39..Допълнителна информация