Външни транзакции и позиции

  1. Насоки на ЕЦБ от 9 декември 2011 година относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика (преработен текст) (ЕЦБ/2011/23), OВ L 65, 3.3.2012 г., стр. 1..Допълнителна информация
    1. Насоки на ЕЦБ от 30 юли 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика  (ЕЦБ/2013/25), OВ L 247, 18.9.2013 г., стр. 38..
    2. Насоки (ЕС) 2016/231 на ЕЦБ от 26 ноември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика  (ЕЦБ/2015/39), OВ L 41, 18.2.2016 г., стр. 28..
    3. Насоки (ЕС) 2018/1151 на ЕЦБ от 2 август 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика (ЕЦБ/2018/19), OВ L 209, 20.8.2018 г., стр. 2..
  2. Препоръка на ЕЦБ от 9 декември 2011 година относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика (ЕЦБ/2011/24), OВ C 64, 3.3.2012 г., стр. 1..
    1. Препоръка на ЕЦБ от 23 януари 2014 година за изменение на Препоръка ЕЦБ/2011/24 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика (ЕЦБ/2014/2), OВ C 51, 22.2.2014 г., стр. 1..