ECB/2011/23

  1. Usmernenie ECB z 9. decembra 2011 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (prepracované znenie) (ECB/2011/23), Ú. v. EÚ L 65, 3. 3. 2012, s. 1.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB zo 16. júla 2004 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv (ECB/2004/15), Ú. v. EÚ L 354, 30. 11. 2004, s. 34.
    2. Usmernenie ECB z 31. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2004/15 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv  (ECB/2007/3), Ú. v. EÚ L 159, 20. 6. 2007, s. 48.
    3. Neoficiálny konsolidovaný text [1 a) - b)]. Vypracovaný Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev , 10. 7. 2007.