Monetär statistik, statistik över finansinstitut och marknader

 1. ECB:s beslut av den 19 augusti 2010 om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls  (ECB/2010/10), EUT L 226, 28.8.2010, s. 48.Ytterligare information
  1. ECB:s beslut (EU) 2016/244 av den 18 december 2015 om ändring av beslut ECB/2010/10 om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls (ECB/2015/50), EUT L 45, 20.2.2016, s. 13.
  2. ECB:s beslut (EU) 2017/468 av den 26 januari 2017 om ändring av beslut ECB/2010/10 om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls  (ECB/2017/5), EUT L 77, 22.3.2017, s. 1.
  3. Beslut ECB/2010/10. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå EUT L , 22.3.2017, s. .
 2. ECB:s riktlinje av den 26 september 2012 om regler för kvalitetssäkringen av uppgifter i den centraliserade värdepappersdatabasen  (ECB/2012/21), EUT L 307, 7.11.2012, s. 89.
 3. ECB:s rekommendation av 26 september 2012 om regler för kvalitetssäkringen av uppgifter i den centraliserade värdepappersdatabasen  (ECB/2012/22), EUT C 339, 7.11.2012, s. 1.
 4. ECB:s förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (omarbetning) (ECB/2013/33), EUT L 297, 7.11.2013, s. 1.Ytterligare information
  1. ECB:s förordning (EU) nr 1375/2014 av den 10 december 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1071/2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (ECB/2014/51)  (ECB/2014/51), EUT L 366, 20.12.2014, s. 77.
 5. ECB:s förordning (EU) nr 1072/2013 av den 24 september 2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut(omarbetning) (ECB/2013/34), EUT L 297, 7.11.2013, s. 51.Ytterligare information
  1. ECB:s förordning av den 8 juli 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut  (ECB/2014/30), EUT L 205, 12.7.2014, s. 14.
 6. ECB:s förordning (EU) nr 1073/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (omarbetning) (ECB/2013/38), EUT L 297, 7.11.2013, s. 73.Ytterligare information
 7. ECB:s förordning (EU) nr 1074/2013 av den 18 oktober 2013 om statistikrapporteringskrav för postgiroinstitut som tar emot inlåning från icke-monetära finansinstitut med hemvist i euroområdet (omarbetning) (ECB/2013/39), EUT L 297, 7.11.2013, s. 94.Ytterligare information
 8. ECB:s förordning (EU) nr 1075/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner (omarbetning) (ECB/2013/40), EUT L 297, 7.11.2013, s. 107.Ytterligare information
 9. ECB:s förordning (EU) nr 1409/2013 av den 28 november 2013 om betalningsstatistik  (ECB/2013/43), EUT L 352, 17.12.2013, s. 18.
 10. ECB:s rekommendation av den 28 november 2013 om betalningsstatistik (ECB/2013/44), EUT C 5, 9.1.2014, s. 1.
 11. ECB:s beslut av den 24 februari 2014 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbankssystemets insamling av detaljerad data om krediter (ECB/2014/6), EUT L 104, 8.4.2014, s. 72.
  1. ECB:s beslut (EU) 2016/868 av den 18 maj 2016 om ändring av beslut ECB/2014/6 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerad data om krediter (ECB/2016/14), EUT L 144, 1.6.2016, s. 99.
 12. ECB:s rekommendation av den 24 februari 2014 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbankssystemets insamling av detaljerad data om krediter (ECB/2014/7), EUT C 103, 8.4.2014, s. 1.
 13. ECB:s riktlinje av den 4 april 2014 om monetär och finansiell statistik (omarbetning) (ECB/2014/15), EUT L 340, 26.11.2014, s. 1.Ytterligare information
  1. ECB:s riktlinje (EU) 2015/571 av den 6 november 2014 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik  (ECB/2014/43), EUT L 93, 9.4.2015, s. 82.
  2. ECB:s riktlinje (EU) 2016/450 av den 4 december 2015 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik  (ECB/2015/44), EUT L 86, 1.4.2016, s. 42.
  3. ECB:s riktlinje (EU) 2017/148 av den 16 december 2016 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik  (ECB/2016/45), EUT L 26, 31.1.2017, s. 1.
  4. Riktlinje ECB/2014/15. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  EUT L , 1.2.2017, s. .
  5. ECB:s riktlinje (EU) 2018/877 av den 1 juni 2018 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik  (ECB/2018/17), EUT L 154, 18.6.2018, s. 22.
  6. ECB:s riktlinje (EU) 2019/1386 av den 7 juni 2019 om ändring av riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik (ECB/2019/18), EUT L 232, 6.9.2019, s. 1.
 14. ECB:s förordning (EU) nr 1333/2014 av den 26 november 2014 om penningmarknadsstatistik  (ECB/2014/48), EUT L 359, 16.12.2014, s. 97.
  1. ECB:s förordning (EU) 2015/1599 av den 10 september 2015 om ändring av förordning (EU) nr 1333/2014 om penningmarknadsstatistik  (ECB/2015/30), EUT L 248, 24.9.2015, s. 45.
  2. ECB:s förordning (EU) 2019/113 av den 7 december 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1333/2014 om penningmarknadsstatistik  (ECB/2018/33), EUT L 23, 25.1.2019, s. 19.
  3. ECB:s förordning (EU) 2019/1677 av den 27 september 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1333/2014 om penningmarknadsstatistik (ECB/2019/29), EUT L 257, 8.10.2019, s. 18.
 15. ECB:s förordning (EU) nr 1374/2014 av den 28 november 2014 om kvartalsvisa statistikrapporteringskrav för försäkringsbolag (ECB/2014/50), EUT L 366, 20.12.2014, s. 36.
 16. ECB:s beslut (EU) 2015/32 av den 29 december 2014 om undantag som får beviljas enligt förordning (EU) nr 1073/2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2013/38)  (ECB/2014/62), EUT L 5, 9.1.2015, s. 17.Ytterligare information
 17. ECB:s förordning (EU) 2016/867 av den 18 maj 2016 om insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2016/13), EUT L 144, 1.6.2016, s. 44.
 18. ECB:s riktlinje (EU) 2017/2335 av den 23 november 2017 om förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2017/38), EUT L 333, 15.12.2017, s. 66.
  1. ECB:s riktlinje (EU) 2020/381 av den 21 februari 2020 om ändring av riktlinje (EU) 2017/2335 om förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker  (ECB/2020/11), EUT L 69, 6.3.2020, s. 46.
 19. ECB:s förordning (EU) 2018/231 av den 26 januari 2018 om statistikkrav för pensionsinstitut (ECB/2018/2), EUT L 45, 17.2.2018, s. 3.
 20. ECB:s riktlinje (EU) 2018/876 av den 1 juni 2018 om RIAD-data  (ECB/2018/16), EUT L 154, 18.6.2018, s. 3.
  1. ECB:s riktlinje (EU) 2019/1335 av den 7 juni 2019 om ändring av riktlinje (EU) 2018/876 om RIAD-data  (ECB/2019/17), EUT L 2018, 8.8.2019, s. 47.
 21. ECB:s rekommendation av den 7 december 2018 om RIAD-databasen (Register of Institutions and Affiliates Data)  (ECB/2018/36), EUT C 21, 17.1.2019, s. 1.
 22. ECB:s beslut (EU) 2019/1348 av den 18 juli 2019 om ett förfarande för att erkänna medlemsstater utanför euroområdet som rapporterande medlemsstater enligt förordning (EU) 2016/867 om insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (ECB/2019/20), EUT L 214, 16.8.2019, s. 3.